Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

SpaceRegion – Transgraniczna Integracja Sektora Kosmicznego

Kierownik zadania w projekcie: prof. Marek Banaszkiewicz
Źródło finansowania: Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Oś priorytetowa IV: Integracja mieszkańców i współpraca administracji
Okres realizacji
: 01 lipca 2020 – 31 grudnia 2022
Wartość zadań CBK PAN: 419 971,52 EUR

Projekt ma na celu stworzenie podstaw do długoterminowego rozwoju sektora kosmicznego w lubusko-brandenburskim obszarze transgranicznym za pomocą wytworzonego sieciowego centrum kompetencji w dziedzinie technologii kosmicznych i technik satelitarnych, a także poprzez współpracę instytucji naukowych, akademickich, przedsiębiorstw i administracji po obu stronach granicy. Przewiduje także pobudzanie w społecznościach lokalnych świadomości tego, jak te technologie i techniki są wykorzystywane w życiu codziennym. Centralna część projektu to wspólne działania prowadzące do integracji środowisk naukowych po obu stronach Odry. Mają one w przyszłości zaowocować długofalową i intensywną współpracą, wspierającą rozwój innowacyjności w regionie. W przypadku partnerów projektu realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez działania prowadzące do wytworzenia sterownika manipulatora satelitarnego oraz opracowanie szeregu studiów przypadku dla technologii kosmicznych z aplikacją dla przemysłu. 

Planowane działania, służące realizacji społecznych celów projektu, mają dotrzeć do różnych grup będących potencjalnymi uczestnikami sektora przemysłu kosmicznego. Przewidziano wykłady i spotkania o tematyce kosmicznej dla uczniów i studentów uczących się na obszarze działania projektu, a dla administracji regionalnej (np. Urząd Marszałkowski, lokalna administracja), która zostanie włączona do sieci informacyjnej projektu, przewidziano możliwość uczestniczenia w szkoleniach dotyczących zastosowań technik satelitarnych w zarządzaniu regionem. Mieszkańcy regionu będą informowani o projekcie oraz o samych technologiach kosmicznych, za pośrednictwem mediów, serwisów środowiskowych i specjalnych imprez (Dni Otwarte, Festiwal Nauki, prelekcje w Planetarium) oraz poprzez stronę internetową projektu. 

Wytworzenie i administrowanie naukowo-przemysłowej sieci technologii kosmicznych skupiającej przedstawicieli przemysłu, sektora badawczego, akademickiego oraz administracji w celu nawiązywania kontaktów, przepływu informacji a także współdziałania na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczo – rozwojowych w regionie, to kolejny cel strategiczny do zrealizowania w ramach projektu SpaceRegion.

Strona www: http://www.spaceregion.eu/

Przewiń do góry