Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

SoilAqChar. Woda w glebie ‐ monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla

Z uwagi na fakt, że niedobór wody w Polsce staje się realnym zagrożeniem wydajne zarządzanie zasobami wody oraz poprawa retencji wodnej gleb ma obecnie kluczowe znaczenie. Wobec powyższych faktów przedmiotem szczególnego zainteresowania są techniki służące do monitorowania zawartości wody w glebie w skali lokalnej i globalnej, które pozwolą na zastosowanie odpowiednich działań prewencyjnych w celu zapobiegania skutkom suszy, powodzi i erozji. W tym kontekście również niezwykle istotne są badania dotyczące opracowania metod i sposobów poprawy retencji wodnej gleb. Zaplanowane prace badawcze oraz podjęta współpraca z przedsiębiorcami w ramach realizacji zadań projektu SoilAqChr koncentrują się wokół współczesnych problemów rolnictwa. Celem nadrzędnym projektu jest opracowanie metod monitorowania środowiska za pomocą teledetekcji satelitarnej (satelita SMOS, Sentinel-1). Przyczyni się to do wzrosty efektywności produkcji rolnej w Polsce oraz zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. Monitoring satelitarny poprzez pomiar wilgotności gleby umożliwi również przeciwdziałanie skutkom suszy dostarczając informację o terenach zagrożonych suszą. Dane satelitarne umożliwią również pozyskanie informacji o terenach zagrożonych powodzią. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zastosowanie technik satelitarnych do obserwacji dystrybucji zasobów wodnych w glebie jest pomysłem unikatowym w skali kraju, a otrzymane dane nie wymagają aproksymacji przestrzennej. Zadania zaplanowane w niniejszym projekcie obejmują również problem niskiej zdolności retencyjnej gleb. W celu jej poprawy zaproponowano domieszkowanie gleb biowęglem.

Kierownik projektu: Jan Słomiński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program BIOSTRATEG)
Okres realizacji
: 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2020

Przewiń do góry