Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Zakład Fizyki Układu Słonecznego i Astrofizyki

Tematyka badawcza

 • Populacje atomów w heliosferze
 • Fizyka i dynamika lokalnego ośrodka międzygwiazdowego
 • Promieniowanie kosmiczne w heliosferze
 • Pył w heliosferze i przestrzeni międzygwiazdowej
 • Populacje ciężkich jonów w heliosferze
 • Symulacje MHD struktury heliosferycznej
 • Nieliniowa dynamika i fraktale w wietrze słonecznym
 • Intermitencja i turbulencja w wietrze słonecznym

Nieliniowa dynamika i fraktale w wietrze słonecznym

W ciągu ostatnich dwudziestu lat opracowano wiele metod analizy szeregów czasowych wykorzystujących wyniki uzyskane na gruncie dynamiki nieliniowej i teorii chaosu deterministycznego. Metody te pozwalają uzyskać wiele istotnych informacji na temat charkterystyk dynamiki rzeczywistego układu dynamicznego na podstawie analizy skalarnych szeregów czasowych mierzonych doświadczalnie w tym układzie. Tematyka badawcza naszej grupy dotyczy rozwoju tego typu metod analizy danych i ich zastosowania do szeregów czasowych uzyskiwanych podczas misji kosmicznych i opisujących nieregularną dynamikę plazmy kosmicznej. Nasze główne wyniki dotyczą następujących zagadnień:

 • wyznaczanie wartości podstawowych wielkości charakteryzujących dynamikę chaotyczną (np. wymiar i entropia korelacyjna) dla wolnego wiatru słonecznego,
 • multifraktalny charakter dynamiki wolnego wiatru słonecznego,
 • wpływ pewnych metod filtracji sygnału na rezultaty uzyskiwane przy zastosowaniu nieliniowych metod analizy danych,
 • wyznaczanie poziomu szumu i odróżnianie szumu dynamicznego od addytywnego dla szeregów czasowych pochodzących z układów chaotycznych.

Prowadzimy także badania w zakresie modelowania nieregularnej dynamiki plazmy kosmicznej przy użyciu podejścia płynowego i porównywania tych wyników z pomiarami uzyskiwanymi z misji kosmicznych.

Przewiń do góry