Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Zakład Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii

Tematyka badawcza

 • Atmosfery kometarne: modelowanie linii widmowych dla anizotropowego rozkładu molekuł w komie kometarnej;  modelowanie  transferu promieniowania w liniach molekularnych z uwzględnieniem procesów zderzeniowych oraz promienistych.
 • Jądra kometarne: badanie ewolucji struktury jąder kometarnych oraz zmian aktywności komet w powiązaniu ze zmianami ich orbit i orientacji osi rotacji.
 • Atmosfery i powierzchnie planetarne: Analiza transferu promieniowania w zakresie widzialnym i podczerwieni. Symulacje numeryczne transmisji i radiancji atmosfer zawierających gazy, aerozole i pył; wpływ własności optycznych powierzchni planet. Modelowanie i analiza laboratoryjnych pomiarów reflektancji i emisyjności. Opracowanie modelu numerycznego atmosfery marsjańskiej uwzględniającego produkcję i transport głównych oraz śladowych składowych w atmosferze. Analiza możliwych źródeł metanu i  jego transportu w atmosferze Marsa.
 • Geologia planet: ewolucja tektoniczna, magmowa i hydrotermalna Marsa oraz analogów ziemskich; aktywny wulkanizm jako potencjalne źródło gazów śladowych; geologia Merkurego.
 • Dynamika małych ciał Układu Słonecznego: badanie wpływu efektów niegrawitacyjnych na dynamikę komet z uwzględnieniem zmian orientacji osi rotacji, niejednorodnej aktywności powierzchniowej, zmian tempa produkcji gazu; przewidywanie zderzeń małych ciał Układu Słonecznego z planetami (Potentially Hazardous Asteroids); modelowanie dynamiki naturalnych quasi-satelitów Ziemi; modelowanie pływowych rozpadów obiektów protokometarnych.
 • Dysk Rozproszony i Obłok Oorta: obserwowane maksimum Oorta a pochodzenie rzeczywistych komet bliskoparabolicznych; symulacje Monte Carlo pojawiania się komet z Obłoku Oorta we wnętrzu Układu Słonecznego i ich ewolucja orbitalna pod wpływem perturbacji planetarnych; symulacje ewolucji Dysku Rozproszonego i jego związków z Obłokiem Oorta.
 • Kształtowanie układów planetarnych przez macierzyste gromady gwiazd:  badanie wpływu jaki mogą odgrywać macierzyste gromady gwiazd w  kształtowaniu się oraz dynamice układów planetarnych.

Naukowcy ZDUSP brali i biorą udział w eksperymentach kosmicznych:

 • PFS (misja Mars Express)
 • PFS i VIRTIS (misja Venus Express)
 • MUPUS, VIRTIS i OSIRIS (misja Rosetta-Philae)
 • HIFI (misja Herschel)
 • CaSSIS i NOMAD (misja Trace Gas Orbiter / ExoMars2016)
 • MIMA (ExoMars 2022)
 • MERTIS, SYMBIO-SYS (misja BepiColombo)
 • SHARAD (Mars Reconnaissance Orbiter)
 • MARSIS (Mars Express)
Przewiń do góry