Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Centrum Badań Kosmicznych PAN

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18a (00-716 Warszawa), wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-III-53/98, NIP 5250009499, REGON 000675488.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu +48 22 49 66 200.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. 

Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod numerem telefonu +48 22 49 66 279 oraz adresem e-mail iod@cbk.waw.pl

Przetwarzanie danych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN)

W związku z prowadzoną działalnością CBK PAN zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami, w tym w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO).

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

Wypełnienie obowiązków prawnych w związku z realizacją umowy, w szczególności na podstawie przepisów archiwalnych, księgowych i podatkowych.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji umowy oraz po jego ustaniu przez okres 5 lat od końca roku w którym wystąpił obowiązek podatkowy oraz przez okres wynikający

z przepisów archiwalnych.

Umożliwienie komunikacji stron.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
(zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Dane osobowe przetwarzane są przez okres istnienia zgody.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do spełnienia świadczenia wyrażonego w zapytaniu.

Dochodzenie i obrona przez roszczeniami.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Okres dochodzenia roszczeń, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy w celu wykonania umowy,
w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, usługi pocztowe, kurierskie i informatyczne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

PAŃSTWA PRAWA

Przysługuje Państwu prawo do:

a)      żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeśli ma to miejsce – do uzyskania dostępu do nich. Administrator bezpłatnie dostarczy Państwu jedną kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b)      sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – z uwzględnieniem celu przetwarzania przysługuje Państwu prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c)      usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – prawo żądania do niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych. W tej sytuacji Administrator ma obowiązek usunąć Państwa dane osobowe pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;

e)      przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora oraz do przesłania ich innemu podmiotowi;

f)       sprzeciwu (art. 21 RODO) – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;

g)      wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

h)      cofnięcia zgody (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

KATEGORIE DANYCH

Przetwarzamy przekazane nam dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej w tym w szczególności:

a)      dane w celu potwierdzenie tożsamości: imię i nazwisko;

b)      dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;

c)      dane podane w wiadomościach e-mail;

d)      adres IP;

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie stosujemy systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Polityka plików „cookie”

Czym są pliki „cookie”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu optymalizacji zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”– „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Przewiń do góry