Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Rekrutacja 2024-2025

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet prowadzona jest w drodze konkursu. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Kandydat powinien:

Od wszystkich kandydatów wymagamy predyspozycji do pracy badawczej oraz znajomości języka angielskiego (w przypadku promotora obcojęzycznego podano jedynie tytuł angielski). Inne szczegółowe wymagania są podane przy poszczególnych tematach. Kandydaci powinni jak najszybciej nawiązać kontakt z wybranym promotorem.

Rekrutacja trwa do 10 września 2024.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 16-20 września 2024.

Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie elektronicznej w jednym pliku pdf, przesyłając je na adres: studium@cbk.waw.pl W tytule wiadomości proszę wpisać Rekrutacja SDG 2024/2025.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet. Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ich ukończeniu. Uwaga: W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej.
 3. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 4. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia. Wzór życiorysu
 5. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Wzór listu motywacyjnego
 6. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 7. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap – ocena przedstawionej dokumentacji

 • osiągnięcia naukowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej, stypendia naukowe;
 • doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych. Kandydat musi zdobyć minimum 6 pkt. w I etapie żeby mógł zakwalifikować się do II etapu.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja będzie oceniała

 • wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez instytut (0-3 pkt.);
 • znajomość tematyki wybranej przez kandydata w ramach wybranego tematu badawczego (0-3 pkt.);
 • motywację i predyspozycje do pracy naukowej (0-4 pkt.).Osoby, które uzyskają w procesie rekrutacji nie więcej niż 10 pkt. nie będą przyjęte do szkoły doktorskiej.

Instytut poinformuje kandydatów o wynikach w terminie 7 dni od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli we wskazanym terminie rekrutacji nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba kandydatów, Instytut ogłosi dodatkowy nabór.

Warunki studiowania

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w ramach Szkoły Doktorskiej oferuje studia doktoranckie w zakresie:

 • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauk o Ziemi i środowisku;
 • dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

W trakcie trwania studiów doktorant uczęszcza na wykłady i uczestniczy w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Studia są czteroletnie i kończą się złożeniem rozprawy doktorskiej. Każdy doktorant otrzymuje stypendium określone w ustawie Prawo o szkodnictwie wyższym i nauce.

Wszelkich informacji na temat studiów udziela koordynator studiów doktoranckich:

prof. Wiesław Macek, e-mail macek@cbk.waw.pl, tel: 22 49 66 309

oraz

sekretariat studium:

Monika Kowalczyk, email: studium@cbk.waw.pl, tel. 22 49 66 236

Merytorycznych informacji udzielają promotorzy (patrz lista proponowanych tematów prac).

Materiały do pobrania:

Przewiń do góry