Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

DRIVER+. Wprowadzanie innowacji w zarządzaniu kryzysowym w Europie

Celem projektu jest stworzenie instrumentarium służącego efektywnemu wdrażaniu najnowszych technologii do procesów zarządzania kryzysowego w Europie. Realizacja tak określonego celu służyć będzie wzrostowi sprawności podmiotów ochrony ludności i instytucji zarządzania kryzysowego, szczególnie istotnej w obliczu narastających wyzwań związanych z coraz groźniejszymi konsekwencjami katastrof naturalnych oraz zagrożeń terrorystycznych.

W ramach DRIVER+ jest opracowywane:

  • „Paneuropejskie środowisko testowe”, stanowiące zespół laboratoriów, w których zainteresowane strony będą mogły współpracować w zakresie testowania i oceny nowych produktów, narzędzi, procesów lub rozwiązań organizacyjnych;
  • Portfolio rozwiązań technicznych i narzędzi w formie bazy wiedzy prezentującej kilkadziesiąt różnych rozwiązań (systemów technicznych, ale także nowych koncepcji operacyjnych i procedur działania), które mogą zostać wykorzystane dla zwiększenia sprawności w zarządzaniu kryzysowym w Europie. Portfolio pozwoli również wszystkim zainteresowanym organizacjom użytkowników na dzielenie się danymi i doświadczeniami z zastosowania swoich rozwiązań po zakończeniu projektu.

W „Paneuropejskim środowisku testowym” jest wykorzystywana opracowana w projekcie metodologia przeprowadzania testów najnowszych rozwiązań przydatnych w procesach zarządzania kryzysowego.

Dla ewaluacji zastosowań operacyjnych nowych rozwiązań technicznych dostępnych w DRIVER+ oraz w celu iteracyjnego doskonalenia metodologii i środowiska testowego, w projekcie są przewidziane „Testy ewaluacyjne”. Scenariusze testów są przygotowane w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie czy rozwiązania techniczne DRIVER+ są w stanie zapełnić aktualne luki w zakresie zarządzania kryzysowego zidentyfikowane przez użytkowników końcowych.

Projekt DRIVER+ jest prowadzony przez 41 partnerów reprezentujących instytucje badawczo-rozwojowe i naukowe, praktyków w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ratownictwa, organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą humanitarną oraz dostawców technologii z 15 krajów Europy i Izraela. Liderem konsorcjum jest firma ATOS z Hiszpanii, a koordynatorem technicznym holenderska organizacja TNO. CBK PAN pełni rolę lidera jednego z pięciu zadań wyodrębnionych w DRIVER+.

W celu zapewnienia jak najszerszego wykorzystania rezultatów projektu po jego zakończeniu powołano europejską sieć tzw. Centrów Kompetencji (Centre of Expertise, CoE). CBK PAN uzyskało status CoE jako pierwsza instytucja w Europie. Centrum pozwoli na testowanie innowacji technicznych i organizacyjnych w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ratownictwa w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Projekt dofinansowany ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego oraz demonstracji w ramach umowy o dofinansowanie nr 607798. Projekt współfinansowany ze środków finansowych na naukę w latach 2018-2020 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

Kierownik projektu: Anna Foks-Ryznar
Źródło finansowania: FP7, MNiSW
Okres realizacji
: 1 września 2017 – 30 kwietnia 2020
Strona www: http://www.driver-project.eu/

Przewiń do góry