Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Projekty

Badanie stanu plazmy w rozbłyskach słonecznych na podstawie analizy widm rentgenowskich uzyskanych za pomocą przyrządu Bent Crystal Spectrometer z pokładu satelity NASA Solar Maximum Mission

Celem projektu jest zbadanie warunków fizycznych w plazmie rozbłysków oraz słonecznych obszarów aktywnych. Badanie odbywać się będzie poprzez interpretację widm rentgenowskich uzyskanych z pokładu satelitarnego obserwatorium Słońca Solar Maximum Mission (SMM-NASA; 1980-1989) za pomocą przyrządu Bent Crystal Spectrometer (BCS). Mimo, że widma zarejestrowane były ~40 lat temu, stanowią w dalszym ciągu najlepszy materiał obserwacyjny.

Za pomocą współczesnych metod badawczych i odpowiednich algorytmów wyznaczane będą następujące parametry charakteryzujące plazmę oraz ich zmiany z czasem:

  • Obfitości pierwiastków Ca i Fe dla wybranych obszarów aktywnych
  • Rozkłady elektronów po energiach i ewentualne odstępstwa od rozkładu Maxwella
  • Rozkłady plazmy z temperaturą w sytuacjach gdy plazma jest termiczna
  • Wielkość mikroturbulencji i jej ew. zmiany z położeniem źródeł na tarczy Słońca
  • Ukierunkowane ruchy plazmy (na podstawie efektu Dopplera)
  • Stan jonizacji plazmy i ewentualne odstępstwa od stanu równowagi

Dokonane będzie porównanie warunków fizycznych w plazmie rozbłysków oraz plazmie laboratoryjnej (Tokamaki, urządzenia EBIT). Badana będzie zmienność warunków fizycznych z wiekiem obszaru aktywnego a także fazą cyklu aktywności słonecznej.

Przeprowadzona zostanie redukcja ok. 200 tys. widm pierwiastków wapnia i żelaza z zakresu długości fal: 1.7 -3.3 Å do wartości absolutnych [phot cm-2 s-1 Å-1] z uwzględnieniem najnowszych dostępnych danych dotyczących kalibracji przyrządu. Widma będą analizowane z wykorzystaniem tzw. kodu atomowego CHIANTI oraz uzupełniających obliczeń prowadzonych za pomocą tzw. kodu atomowego Cowana.

Kierownik projektu: Barbara Sylwester
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Opus)
Okres realizacji
: 24 stycznia 2018 – 24 stycznia 2021

Przewiń do góry