Centrum Badań Kosmicznych PAN

tel. (+48) 224-966-200
Menu

Stacja mareograficzna oraz permanentna stacja GPS we Władysławowie

Stacja we Władysławowie, obsługiwana jest, w ramach serwisu ESEAS oraz umowy pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni (IMGW) oraz CBK PAN. Obecnie zainstalowana jest tam następująca aparatura pomiarowa:

  • mareograf pływakowy, rejestrujący zmiany poziomu morza w sposób ciągły techniką analogową od 1949 roku (IMGW);
  • mareograf pływakowy, rejestrujący zmiany poziomu morza techniką cyfrową w sposób automatyczny od kwietnia 2004 roku. Przesyła dane w interwale 10 minutowym do Centrum w Gdyni (IMGW);
  • mareograf ciśnieniowy, zainstalowany w kwietniu 2003, rejestrujący i przesyłający w sposób automatyczny dane (depesze SMS) w interwale 10 minutowym do Centrum w Gdyni (IMGW);
  • odbiornik GPS Ashtech uZ-CGRS z anteną Ashtech Choke-Ring z elementem Dorne-Margolin: model ASH701945E_M SNOW (CBK PAN);
  • lokalna automatyczna stacja meteorologiczna, rejestrująca temperaturę oraz wilgotność względną powietrza wokół stacji (CBK PAN). Pomiar ten uzupełniony jest o pomiar poziomu zasolenia wody i temperatury powierzchni morza, wykonywany przez czujnik, stanowiący wyposażenie mareografu ciśnieniowego (IMGW);
  • w odległości około 1.5 km od linii brzegowej wybudowano stanowiska dla absolutnych oraz względnych pomiarów grawimetrycznych. Pierwsze pomiary metodą absolutną wykonane zostały w październiku 2004 r. we współpracy z FGI z Helsinek. Pomiędzy absolutnymi pomiarami grawimetrycznymi na stacji Władysławowo, planuje się umieszczenie stacjonarnego grawimetru klasy pływowej NB-17 (CBK PAN), o dokładności około 2 mikroGali (po zapewnieniu stabilizacji temperaturowej). Pomiary absolutne pozwolą m.in. na wykonywanie kalibracji grawimetru pływowego, zaś szeregi czasowe z NB-17 posłużą do analizy zjawisk o charakterze sezonowym oraz badania efektów obciążeniowych wywołanych przez wody Bałtyku oraz badania wzajemnych korelacji.

Okresowo wykonywane są ponadto pomiary metodą niwelacji precyzyjnej w celu powiązania wysokościowego punktów odniesienia (CP) poszczególnych instrumentów obserwacyjnych zainstalowanych na stacji we Władysławowie między sobą i dla ich dowiązania do układów wysokościowych oraz w celu monitorowania ich stabilności wysokościowej w czasie.

Stacja działa obecnie w ramach 3-letniego projektu pilotażowego ESEAS-RI (European Service for Mean Sea Level – Research Infrastructure), który jest finansowany w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej. W projekcie tym bierze udział 21 instytucji z niemal całej Europy.

Zainstalowana stacja permanentna GPS, sprzętowo przygotowana jest do pracy zarówno w trybie autonomicznym GPS, jak i z poprawkami różnicowymi DGPS/RTK.

W projekcie ESEAS-RI zainstalowana na stacji aparatura wykorzystywana jest do prowadzenia badań nad zmianami poziomu morza w różnych skalach czasu: od sezonowych do wiekowych. Wyniki opracowania obserwacji GPS i grawimetrii absolutnej z wieloletnich serii pomiarowych, wsparte kontrolą z niwelacji precyzyjnej, wykorzystane będą do szacowania pionowych ruchów stacji i jej okolic, a następnie – zmian poziomu morza (wartości zarówno względnych, jak i absolutnych). Analizy tego typu – po ujednoliceniu układu odniesienia dla wszystkich stacji mareograficznych serwisu (dzięki zastosowaniu kolokacji różnych technik obserwacyjnych) – będą mogły dostarczać wielu istotnych informacji o cyrkulacji wód oceanu światowego oraz o zachodzących zmianach klimatycznych, określając globalne trendy tych zmian. W efekcie doprowadzić to powinno do lepszego zrozumienia wzajemnych związków pomiędzy zmianami klimatu a efektami wahań poziomu mórz i zmian ich topografii.

Przewiń do góry